Formularz zgłoszenia o braku odbioru odpadów komunalnych w terminie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W związku z sygnałami wpływającymi do Urzędu Gminy w Poraju o braku odbioru odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów, tutejszy Urząd podaje do wiadomości publicznej wzór zgłoszenia (formularz), na którym mieszkańcy Gminy Poraj mogą zgłaszać takie przypadki celem podjęcia interwencji.

Formularz należy wypełnić podając:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości (zgodnie ze złożoną Deklaracją w sprawie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
  • adres nieruchomości, z której nie odebrano odpadów komunalnych,
  • datę zaistnienia zdarzenia braku odbioru odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • rodzaj nie odebranych odpadów komunalnych, poprzez wskazanie czy są to odpady zmieszane (pojemnik), czy segregowane: worki (należy wskazać daną frakcję odpadów komunalnych segregowanych, tj. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne) lub pojemnik (popiół),
  • podpis oraz datę wypełnienia formularza.

Formularz ze zgłoszeniem należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju w godzinach pracy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.00-15.00
wtorek w godz. 7.00-16.00
piątek w godz. 7.00-14.00.

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod numerem: 34 314 52 51.

Zgłoszeń o braku odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem należy dokonywać
w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Przypadki braku odbioru odpadów komunalnych można potwierdzić załączoną do formularza dokumentacją zdjęciową.