Przyroda

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

przyroda gminy poraj

Zasoby przyrodnicze Gminy Poraj są bardzo bogate. Lasy i grunty zadrzewione zajmują obszar 38,2%
i koncentrują się raczej na obrzeżach gminy.

Lasy

Lasy pełnią ważną funkcję ekologiczną i gospodarczą oraz podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu.
Większe kompleksy leśne tworzą powiązania z sąsiednimi gminami - skupiają się głównie w zachodniej,
północno-wschodniej i południowo-zachodniej części gminy.

Obszary leśne w Gminie Poraj nadzorowane są przez Nadleśnictwo Złoty Potok.

Gmina Poraj od północy ściśle graniczy z jedną z form ochrony przyrody zaliczaną do krajowego systemu obszarów chronionych, tj. z Jurajskim Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd. Powierzchnia naszej gminy położona jest zatem w otulinie właśnie tego Parku. Z tego powodu tereny te są chronione - występuje tu wiele form krasowych, olbrzymie systemy jaskiniowe, zauważyć można dużą zmienność zbiorowisk roślinnych (bory sosnowe, buczyny, naskalne murawy wapienne) oraz bogatą pod względem jakościowym
i ilościowym faunę nietoperzy.

gmina poraj
Las w sołectwie Żarki Letnisko
Fot.: arch. UG Poraj (Jolanta Lisowska)

 

Korytarze migracyjne

Przez Gminę Poraj przebiegają również między innymi międzynarodowy korytarz spójności obszarów
chronionych Górna Warta oraz regionalny korytarz migracji ptaków Dolina Górnej Warty (centralna część gminy w pasie północ-południe wraz z regionalnym przystankiem „Zbiornik Poraj”, który stanowi funkcję przystanku pośredniego na korytarzu ornitologicznym, miejsce odpoczynku i żerowania wykorzystywany przez ptaki w trakcie wędrówki, kluczowy dla jej niezaburzonego przebiegu).
Wytyczony jest także korytarz migracyjny ssaków kopytnych K/LGL-LO/LZ,  biegnący w pasie wschód-
zachód w centralnej części gminy.

gmina poraj
Przebieg korytarza spójności obszarów chronionych
o znaczeniu międzynarodowym „Górna Warta”

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj
(opracowano na podstawie danych z geoportal.rdos.katowice.pl)

 

Obszary chronione

Użytki ekologiczne położone na terenie Gminy Poraj, objęte ochroną prawną:

 • Mokradła I, bagno pow. 6.41 ha. Gmina Poraj, Nadleśnictwo Złoty Potok, Obręb Olsztyn,
  Leśnictwo Żarki
 • Mokradła II, bagno, pow. 2.00 ha. Gmina Poraj, Nadleśnictwo Złoty Potok, Obręb Olsztyn,
  Leśnictwo Żarki
 • pomnik przyrody: Aleja drzew – lipy drobnolistne w Choroniu przy ul. Partyzantów.

Na podstawie przepisów ogólnych, ochronie na terenie Gminy Poraj podlegają:

 • lasy i grunty leśne;
 • zieleń urządzona;
 • gleby klas I – III;
 • udokumentowane złoża;
 • wody śródlądowe;
 • powierzchnia ziemi, krajobraz i powietrze.

Ponadto projektuje się strefy ochronne ujęcia wód podziemnych z utworów triasu środkowego
dla wodociągu gminnego w Masłońskich, ujęcie wody podziemnej z utworów triasu w Osinach,
ujęcie wód podziemnych z utworów triasu w miejscowości Choroń, ujęcie wody podziemnej
z utworów dolnojurajskich w Kuźnicy Starej oraz ujęcie z utworów jurajskich w Dębowcu.

gmina poraj alepja lipowa 
Aleja lipowa w Choroniu
Fot.: arch. UG Poraj (Marcin Skabek)