Zadania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest odbudowa i podtrzymanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do ponownego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Zadania Centrum Integracji Społecznej w Poraju są realizowane poprzez:

  • doradztwo zawodowe - nabywanie umiejętności społecznych i zawodowyc, motywowanie do dalszej pracy,
  • organizację warsztatów - kształcenie zdolności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie przez uczestników umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.