Deklaracja

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj 

Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Poraj, bądź podmiot nią zarządzający
w imieniu właściciela, ma obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PORAJ-Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PORAJ-Nieruchomości niezamieszkałe, będące w posiadaniu Gminy Poraj i jej jednostek organizacyjnych

 

 

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Gminy Poraj, która określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.


UCHWAŁA NR 304(XL)22 RADY GMINY PORAJ z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

  


 

Sposoby składania deklaracji:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

 • składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Poraj, ul. Jasna 21, w godzinach urzędowania lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej w pok. 109 (tel. 34 314 52 51 wew. 30)

 • wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Poraj (ul. Jasna 21, 42-360 Poraj)

 • złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP (skrzynka podawcza ePUAP/uporaj/skrytka).

 


 

Terminy składania deklaracji:

Terminy składania deklaracji:

 • w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani
  czy nie)

 

W przypadku budynków wielolokalowych deklaracje składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Obowiązkiem właściciela lokalu jest informowanie ich na bieżąco o zmianie liczby osób
w gospodarstwie domowym.

 

Dzięki danym zebranym z deklaracji gmina wie, ile odpadów będzie powstawać i ile pojemników przekazać mieszkańcom w dzierżawę.

 


 

Nowe deklaracje:

Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany:

 • ilości osób zamieszkałych na nieruchomości (np. narodziny dziecka lub zgon osoby,
  zamieszkanie na nieruchomości nowej osoby)
 • miejsca zamieszkania
 • właściciela nieruchomości
 • sprzedaży nieruchomości.