Obowiązujące Prawo

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Od 1 lipca 2013 r., w związku z wprowadzeniem w całej Polsce tzw. „ustawy śmieciowej”, Gmina Poraj przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich transport
i zagospodarowanie. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi miały za zadanie uszczelnić system i spowodować, że śmieci przestaną lądować na dzikich wysypiskach, w lasach, rowach i przy drogach. Od tej pory obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęły samorządy, które w trybie przetargów miały same wyłaniać firmy odbierające odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy zaczęli uiszczać opłaty oparte na określonych przez gminy stawkach.

6 września 2019 r. weszły w życie zmiany do ww. ustawy, które m.in. nałożyły na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji śmieci, tj. zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Kolejna, bardzo ważna i duża nowelizacja „ustawy śmieciowej”, weszła w życie 23 września 2021 r.,
po fali wielokrotnych i znacznych wzrostów kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
po licznych protestach zgłaszanych przez samorządy. Miała ona na celu poluzowanie niektórych zasad tak, by pomóc gminom w zatrzymaniu wzrostu cen odbioru odpadów. Nowościami w niej zapisanymi stały się indywidualne rozliczanie mieszkańców w zabudowie wielolokalowej, zmienione reguły uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie, odstępstwo od 5-pojemnikowego systemu zbierania odpadów komunalnych u tzw. źródła, zmiany w metodach ustalania opłat śmieciowych,
a nawet możliwość dopłacania do systemu.


Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 

 

 


 

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Poraj

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest jednym z najważniejszych aktów prawa miejscowego obowiązującym na terenie gminy, regulującym podstawowe zasady zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ładu i porządku na jej terenie, w tym m.in. w jakie pojemniki na odpady należy wyposażyć nieruchomość, jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów, jakie wymagania obowiązują w zakresie odśnieżania nieruchomości i wiele innych. Ustala go Rada Gminy odpowiednią uchwałą.

 

Uchwała Nr 104(XIV)19 Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj

 

UCHWAŁA NR 277(XXXVII)22 RADY GMINY PORAJ z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj