Kontrola palenisk

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

kontrola palenisk domowych 

Podstawa prawna:

Gminy województwa śląskiego, realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej w 2017 r. przez Sejmik
Województwa Śląskiego, są zobowiązane do prowadzenia kontroli palenisk domowych.

Kontrole przeprowadzają pracownicy urzędów gmin wyznaczeni przez wójtów. Kontrolerzy sprawdzają,
jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają budynki mieszkalne i zwracają uwagę
przede wszystkim na to, czy w piecach centralnego ogrzewania są spalane odpady.
Mieszkańcy, którzy łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej, mogą spodziewać się
również kontroli interwencyjnych z policją oraz wysokich kar.

 

Kiedy prowadzone są kontrole?

Samorządy gminne mają obowiązek prowadzić kontrole instalacji spalania paliw stałych po ogłoszeniu
ostrzegawczym
(poziom II, który jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 
100 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10) oraz po ogłoszeniu alarmowym (poziom III,
który jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny
dla pyłu PM10). Po ogłoszeniu alarmu smogowego, gmina niezwłocznie musi przeprowadzić co najmniej
5 kontroli. Jest to limit narzucony dla gmin i miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Kontrole podczas alarmu
smogowego mogą występować zarówno w dni powszednie jak i weekendy lub dni świąteczne.


Poza kontrolami wymaganymi przez program ochrony powietrza wynikający z ustawy antysmogowej
w gminach prowadzone są też kontrole palenisk na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Wtedy najczęściej
razem z upoważnionymi pracownikami działania prowadzi również dzielnicowy.
Takie kontrole prowadzi również Straż Miejska lub Straż Gminna.

Obowiązek gmin w zakresie kontrolowania instalacji spalania paliw stałych podlega kontroli Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, gminom grożą wysokie
kary finansowe
.

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez właściciela nieruchomości.
Zgodnie z art. 379 ustawy o prawie ochrony środowiska, mieszkańcy mają obowiązek wpuścić
kontrolujących na teren nieruchomości.

 

Zgłaszanie spalania odpadów:

Podejrzenia spalania odpadów w domowych paleniskach oraz spalanie odpadów na powierzchni ziemi
(w tym odpady zielone, np. liście, gałęzie itp.) na terenie Gminy Poraj należy zgłaszać:

Referatowi Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy Poraj
tel: 34 314 52 51 wew. 45

lub

na Policję, tel.: 112

 

Podejrzenie spalania odpadów w przedsiębiorstwach należy kierować do:

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
Delegatura w Częstochowie, tel: 34 364 35 12

 

Można również skorzystać z gminnego formularza zgłoszenia: TUTAJ

gmina poraj 

 

Informacje w sprawie kontroli palenisk domowych: 

Kontrole wykonywane są przez upoważnionych do tego pracowników Urzędu Gminy Poraj.

Kontrole dzielą się na:

  • interwencyjne (zgłoszone adresy)
  • rutynowe.

Wykonywanie kontroli rutynowych wynika z obowiązku narzuconego Gminie w Programie ochrony
powietrza dla województwa śląskiego.

W ramach kontroli sprawdzane jest, czym opalany jest kocioł/piec oraz sprawdzany jest skład opału.

Wykrycie spalania odpadów grozi mandatem w wysokości do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu (grzywna do 5 tys. zł).

 

Dla przypomnienia!

Przypominamy, że zakazane jest spalanie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
  • mułów i flotokoncentratów węglowych  oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
    więcej niż 15%
  • biomasy stałej (np. drewna), której wilgotność przekracza 20%.