Obowiązki

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj obowiążki 

Obowiązki Gminy

Obowiązkiem każdej gminy w Polsce jest objęcie wszystkich swoich mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych. Gmina musi też na bieżąco analizować potrzeby mieszkańców w kwestii gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości.
Rada gminy może też zadecydować o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nikt nie zamieszkuje, ale powstają tam odpady komunalne.

Ogólne ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach (czyli procesy gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych) określa Rada Gminy w drodze uchwały. Najważniejszą z nich jest Regulamin utrzymania czystości i porządku, który precyzuje między innymi, jakie konkretnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są zbierane w gminie w sposób selektywny, jak należy je gromadzić, kto i kiedy odbiera.

Gmina wybiera w drodze przetargu przedsiębiorstwo, które będzie odbierać i zagospodarowywać odpady. Gmina planuje też system opłat, by pokryć koszty organizacji tych usług, a także rozwoju niezbędnej infrastruktury, w tym tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

Gmina ma obowiązek stale nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie,
a także prowadzić proces edukacyjny dla mieszkańców, np. przez rozwieszanie ulotek o recyklingu, działalność informacyjną w szkołach (konkursy, tematyczne lekcje itp.).

Do obowiązku gminy należy również zapobieganie zanieczyszczenia ulic i placów szczególnie przez zapewnienie ich odśnieżania. Gmina powinna utrzymywać czystość i porządek na gminnych terenach ogólnodostępnych i przystankach komunikacyjnych, których jest właścicielem (o ile takowe posiada).

 


 

Obowiązki Mieszkańca

Do obowiązków właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego (m.in. chodnika, pasa zieleni poza obrębem pasa drogowego)

 • koszenie trawy przed posesją poza obrębem pasa drogowego

 • ustawianie pojemników na odpady w miejscach spełniających wymagania §22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • przestrzegania standardów utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w taki sposób, aby na terenie wokół pojemników nie zalegały odpady na ziemi

 • dbanie i utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
  w taki sposób, aby pojemnik po opróżnieniu nie wydzielał nieprzyjemnych zapachów, nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części (w szczególności pokrywy)

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości
  w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
  (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 


 

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne

Każda gmina w Polsce zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym śmieci od mieszkańców –
Operatorem systemu odbioru odpadów, opierając się na przepisach ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Do usług Operatora należy:

 • odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru oraz ich transport
 • dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów
 • prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK.