PPJ: Informacja dla wnioskodawców

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 kwietnia 2021

W terminie 6 kwietnia 2021r.- 21 kwietnia 2021r. w biurze Stowarzyszenia PPJ będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy składane w sposób bezpośredni przez wnioskodawców, w ramach ogłoszonych konkursów, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

21 kwietnia 2021r. jest ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2., które można składać w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ) do godz. 13:00.

Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru.

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze). Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
2. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach”.
3. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
4. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
5. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.
6. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.
7. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu a także cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia . Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki" jak również w poszczególnych ogłoszeniach o konkursie w punkcie Warunki udzielenia wsparcia.

W ostatnich dwóch dniach kończących nabór wniosków tj. 20 kwietnia i 21 kwietnia b.r. doradztwo pracowników będzie ograniczone, z uwagi na zaangażowanie pracowników w przyjmowanie wniosków.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie