Kwiecień w gospodarce komunalnej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 maja 2019

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Poraj, wójt Katarzyna Kaźmierczak przedstawiła sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Prezentujemy informację z zakresu działalności Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków. Są to działania podejmowane w kwietniu.

W zakresie inwestycji i remontów:

Firma Gold Scrap Choroń w ramach usługi transportowo – sprzętowej w miesiącu kwietniu wykonała częściową naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie miejscowości Żarkach Letnisko w ciągu ul. Łącznej, ul. Skrajnej, Grzybowej, Wiejskiej, Podleśnej, Wesołej i Bocznej. Roboty będą kontynuowane w maju bieżącego roku.

Trwają prace związane z mechanicznym zamiataniem dróg gminnych po okresie zimowym. Wykonano zamiatane głównych dróg przelotowych w miejscowości Poraj, Żarki Letnisko i w Choroniu. Zakończenie całości prac planujemy w maju bieżącego roku.

W kwietniu 2019 odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych ze zgłoszonych nieruchomości – termin zgłoszeń był do 1 kwietnia 2019r.:
- zbiórka odpadów z terenu miejscowości Poraj – Choroń – Dębowiec odbyła się 8 kwietnia i dotyczyła zgłoszonych 82 nieruchomości,
- zbiórka odpadów z terenu miejscowości Gęzyn – Jastrząb – Kuźnica – Masłońskie odbyła się 16 kwietnia i dotyczyła zgłoszonych 47 nieruchomości,
- zbiórka odpadów z terenu miejscowości Żarki Letnisko odbyła się 25 kwietnia i dotyczyła zgłoszonych 23 nieruchomości.

Trwają prace związane z wykonaniem chodnika jednostronnego z kostki betonowej na ul. Szkolnej w Żarkach Letnisko. Prace wykonuje Centrum Integracji Społecznej w Poraju przy udziale Spółdzielni PORACTIVE.

Brygada remontowa wykonała następujące prace:
- na bieżąco wykonujemy remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Poraj,
- naprawiono ogrodzenie wybiegu koni na przystanku do jazdy konnej w miejscowości Masłońskie,
- oczyszczono kratki deszczowe na ul. Orzeszkowej i ul. Bema w Poraju – prace będą kontynuowane,
- naprawiono tablice ogłoszeniowe w miejscowości Gęzyn i Choroń,
- trwają prace związane z remontem pomieszczeń w budynku OSP w Żarkach Letnisko. Wykonywany jest remont kapitalny sali i klatki schodowej,
- naprawiono ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górniczej w rejonie bl. Nr 9,
- w miesiącu kwietniu rozpoczęto prace związane z naprawą i konserwacja placów zabaw na terenie Gminy Poraj,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach administrowanych przez Urząd.

W zakresie pozyskiwania środków:

Trwa realizacja II etapu projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej”. Planowane zakończenie inwestycji - maj 2019r.

Trwa rozliczanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju”. Wartość całkowita, po uwzględnieniu wszystkich przeprowadzonych zamówień, wynosi 1 375 048,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 1 100 217,50 zł.

Zakończyła się z wynikiem pozytywnym ocena formalno-merytoryczna wniosku pn. „Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj – etap I”, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wartość całkowita projektu 1 176 470,00 zł, planowane dofinansowanie 999 999,50 zł. Okres realizacji projektu 2019-10-01 - 2020-06-30. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie - maj 2019r.

Trwa ocena merytoryczna wniosku złożonego wspólnie z Gminą Blachownia oraz Gminą Poczesna, o dofinansowanie projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz wymiany istniejących kotłów grzewczych na kotły na pellet.

W dniu 10 kwietnia 2019r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VI”. Trwa jego ocena.

Trwa realizacja zakresu rzeczowego projektu pn. „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu”. Wartość całkowita projektu 588 791,60 zł. Kwota dofinansowania 500 472,86 zł.

W dniu 2 kwietnia 2019r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap 1”. Projekt dotyczy montażu instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Poraj. Wartość całkowita zadania wynosi 1 193 205,30 zł, planowane dofinansowanie 935 433,50 zł.

Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej (24 osoby), będącej częścią lokalnej społeczności, zamieszkującej obszar rewitalizacji w gminie Poraj poprzez działania aktywnej integracji realizowane od 01.05.2019r. do 30.06.2020r.

W ramach Konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” 2019r., ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w dniu 10 kwietnia 2019r. Gmina Poraj złożyła trzy wnioski o wsparcie finansowe dla sołectw: Poraj, Choroń oraz Gęzyn.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie