Otwarte konkursy ofert

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

15.09.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2021 Wójta Gminy Poraj z dnia
15 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia II Otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania sportu i kultury fizycznej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1,2, art.13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 171(XXI) 2020 Rady
Gminy Poraj z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie współpracy Gminy Poraj z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego, Wójt Gminy Poraj zarządza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2021 r. dla organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

https://poraj.bip.net.pl/?a=6952

 

 

18.01.2021 r.

Ogłoszenie dotyczące I otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1057) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 
i kultury fizycznej 
na terenie Gminy Poraj 

https://poraj.bip.net.pl/?a=6662

 

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury
fizycznej na terenie Gminy Poraj  w roku 2021:

Decyzja - Zarządzenie Nr OR.0050.11.2021 Wójta Gminy Poraj z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2021 r. dla organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

01.10.2020 r.

Ogłoszenie dotyczące II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1,2, art.13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr 97(XIII) 2019 Rady Gminy Poraj 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza II otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj 

 

 

21.01.2020 r.

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 
i kultury fizycznej 
na terenie Gminy Poraj 

http://poraj.bip.net.pl/?a=6254

 

 

04.09.2019 r.

Ogłoszenie dotyczące II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688)
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu
i kultury fizycznej
na terenie Gminy Poraj 

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury
fizycznej na terenie Gminy Poraj  w roku 2019:

 

  

 

 11.12.2018 r.

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 
i kultury fizycznej 
na terenie Gminy Poraj 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury
fizycznej na terenie Gminy Poraj  w roku 2019: