Ustawa śmieciowa 2013

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Poraj najważniejsze zmiany

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Gminy mają 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Mieszkańcy Gminy Poraj zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku
 
NOWE OBOWIĄZKI
Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są w terminie do 31 marca 2013 roku złożyć w Urzędzie Gminy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Deklaracja DO 1 – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 
Deklaracja DO 2 – dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 
Wypełnij odpowiednią dla Twojej sytuacji deklarację, którą można pobrać ze strony internetowej www.ugporaj.pl, w Urzędzie Gminy Poraj lub u sołtysów i złóż ją w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 108 (parter) do 31 marca 2013 r.
 
Natomiast w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji bądź 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
W przypadku niezłożenia deklaracji Urząd Gminy Poraj określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Deklaracja stanowi podstawę do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata ta zgodnie z ustawą musi być miesięczna.
 
OPŁATY
Nowym obowiązkiem mieszkańców są opłaty za gospodarowanie odpadami wpłacane gminom. Za taką opłatę gmina musi zorganizować cały system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości prywatnych.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy wnosili bez wezwania miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poraj na nr 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
52 1930 1321 2004 0001 3000 0009
lub u inkasenta.
SEGREGOWANIE SIĘ OPŁACA!!!
W myśl nowej ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie niższa w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą prowadzili selektywną zbiórkę odpadów.
 
CO Z AKTUALNĄ UMOWĄ NA ODBIÓR ODPADÓW? ROZWIĄŻ JĄ!!!
Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewni Gmina Poraj.
Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni wypowiedzieć umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Aby nie ponosić dwóch opłat (zarówno nowej obowiązkowej „opłaty śmieciowej” jak i opłaty wynikającej z umowy z przedsiębiorcą).
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na okres wypowiedzenia opisany w aktualnie obowiązującej umowie z prywatnym przedsiębiorcą, by czas jej trwania obowiązywał wyłącznie do dnia 30 czerwca 2013 roku.
 


Z uwagi na fakt, że okres wypowiedzenia umowy może wynosić od 1-3 miesięcy, należy ją wypowiedzieć odpowiednio wcześniej. Dla ułatwienia zamieszczamy wzór pisma.
Tutaj można pobrać wzór wypowiedzenia

Wzory pełnomocnictw do pobrania:


Zapisy nowej ustawy rodzą szereg nowych pytań. W związku z tym Urząd Gminy uruchamia skrzynkę e-mailową pod adresem smieci@ugporaj.pl Każdy kto ma pytanie o zapisy nowej ustawy śmieciowej może przysłać pod ten adres zapytanie w tej sprawie. Postaramy się odpowiedzieć bądź zapytamy ustawodawcę w Państwa imieniu. Odpowiedzi na ważniejsze pytania opublikowane zostaną na łamach „Kuriera Porajskiego” i stronie internetowej Urzędu Gminy.       
Urząd Gminy Poraj
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. (34) 314 52 51; (34) 366 85 83; fax. (34) 314 50 06
www.ugporaj.pl
 
Już wkrótce do każdego z nas trafi Informator wydany przez Urząd Gminy Poraj, który zawierał będzie wszystkie uregulowania prawne dot. „ustawy śmieciowej”.
 
Opracowanie: Referat Promocji, Kultury i Sportu i Referat Gospodarki Komunalnej i InwestycjiUstawa śmieciowa 2013 - co mnie czeka jako mieszkańca?

 

W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?

ZALETY

  • Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.

  • Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.

  • Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

WYWÓZ

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

 

 

 

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami. Oto on:
1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

 

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

 

 


Uchwała Nr. 203 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała Nr. 202 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneUchwała Nr 201 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr 287 (XXXVII)2013  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr 246(XXXIV)2013 W sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj

 

UCHWAŁA Nr 278(XXXVI)2013 W sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługiUCHWAŁA Nr 247(XXXIV)2013 W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

UCHWAŁA Nr 245(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA Nr 273(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi