Rodzina 500+

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

program rodzina 500 plus

GMINNY INFORMATOR PROGRAMU RODZINA 500+

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków, bez względu na stan cywilny rodziców. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka.

Dzięki programowi rodziny zyskają dodatkowe 6000 zł rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Warto zapoznać się ze szczegółami programu i złożyć wniosek.

 

Realizacja programu Rodzina 500+:

Podmiotem realizującym zadania w zakresie świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Poraj jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Górnicza 21, tel. 34 314 56 29, gops@ugporaj.pl.

Program realizowany będzie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz.195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Program Rodzina 500 plus obejmie swym zasięgiem wszystkie rodziny, bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem z pomocy skorzystają zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, czy rozwiedzeni, a nawet z rodzin patchworkowych.

Świadczenie przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 lat w trakcie kolejnych dni kalendarzowych miesiąca - świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc, odpowiednio do liczby dni, za które świadczenie przysługuje.

W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pod uwagę będą brane pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku życia. Dodatkowo wliczane także będą dzieci, które ukończyły 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

 

Kryteria dochodowe:

Program Rodzina 500 plus to długofalowe systemowe wsparcie polskich rodzin. W jego ramach każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzyma 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł na osobę (w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), wsparcie otrzyma każde dziecko, także to pierwsze, bądź jedynak.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (załącznik nr 2). Szczegółowych informacji oraz weryfikacji składanych dokumentów, w zależności od indywidualnej sytuacji, dokonywać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju.

Dokumentów potwierdzających sytuację dochodową nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - wypełnia ona jedynie sam wniosek.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.), rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W kolejnym okresie 2017-2018, który rozpocznie się 1 października 2017 r. rokiem „bazowym” będzie rok 2016.

 

Gdzie składać wniosek?:

Wniosek o świadczenie trzeba będzie składać raz do roku. Można to zrobić przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju przy ul. Górniczej 21.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko muszą udokumentować sytuację dochodową, załączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko nie musi dokumentować sytuacji dochodowej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

 

Kiedy można składać wnioski?:

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. do 1 lipca 2016 r.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia - dzięki temu można uniknąć kolejek, ale mieć zagwarantowaną wypłatę świadczenia od samego początku.

Do programu można będzie dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczenie będzie wypłacane w dogodny dla rodziców sposób, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką.

Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątkiem jest tu pierwszy okres rozliczeniowy, który trwa dłużej, bo od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin na uzupełnienie brakujących dokumentów. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość świadczenia:

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody są wyższe niż 800 zł lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), otrzyma miesięcznie 500 zł aż do ukończenia przez dziecko 18. (lub 25.) roku życia.

Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymują 500 zł na dziecko, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

 

500+ a inne świadczenia:

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalania prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju przy ul. Górniczej 21, tel. 34 3145629, gops@ugporaj.pl.

 

Zał. nr 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Zał. nr 2 - Oświadczenie o dochodach

Zał. nr 3 - Oświadczenie o dochodach (zryczałtowany podatek dochodowy) Zał. nr 4 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Zał. nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 Instrukcja, jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 plus on-line