Gmina Poraj

Formularz zgłoszenia o braku odbioru odpadów komunalnych w terminie

W związku z sygnałami wpływającymi do Urzędu Gminy w Poraju o braku odbioru odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów, tutejszy Urząd podaje do wiadomości publicznej wzór zgłoszenia (formularz), na którym mieszkańcy Gminy Poraj mogą zgłaszać takie przypadki celem podjęcia interwencji.

Formularz należy wypełnić podając:

Formularz ze zgłoszeniem należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju w godzinach pracy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.00-15.00
wtorek w godz. 7.00-16.00
piątek w godz. 7.00-14.00.

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod numerem: 34 314 52 51.

Zgłoszeń o braku odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem należy dokonywać
w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Przypadki braku odbioru odpadów komunalnych można potwierdzić załączoną do formularza dokumentacją zdjęciową.