Gmina Poraj

Radni debatowali nad stawkami za śmieci. W Poraju, podobnie jak w większości gmin, stawki w górę

7 listopada 2019

W porządku dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj, znalazł się projekt uchwały o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni zdecydowali podnieść obowiązujące stawki za odbiór odpadów, by zbilansować przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami jakie Gmina Poraj ponosi na realizację obowiązku obsługi systemu gospodarki odpadami. Konieczność podniesienia stawki za śmieci dotyczy większości samorządów w Polsce. Podwyżek nie dało się również uniknąć w Poraju. Stawki w Poraju były do tej pory jednymi z najniższych w regionie i nadal pozostaną jednymi z najniższych.

Od kilku lat obowiązek wywozu śmieci wytwarzanych przez mieszkańców spoczywa na gminie, która musi je zebrać i zagospodarować, a pieniądze na pokrycie kosztów muszą pochodzić od mieszkańców w postaci tzw. „podatku śmieciowego”. W myśl założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami ma się bowiem samofinansować. Z problemem rosnących cen wywozu odpadów borykają się wszystkie gminy w kraju. W ostatnich miesiącach, w większości z nich radni decydowali o podwyższeniu opłat, obawiając się wypowiedzenia umów przez firmy odbierające śmieci. Korekty, ze względów ekonomicznych, wymagały również stawki w Gminie Poraj.

To trzecie z rzędu podejście do tej uchwały na sesji. Tym razem w projekcie uchwały władze gminy proponowały stawkę odpowiednio 11,04 zł i 22,08 zł. Dokonano uprzednio głębokiej analizy wszystkich niezbędnych kosztów działania systemu, biorąc pod uwagę również oczekiwania mieszkańców w zakresie odbioru odpadów i mając świadomość, że koszty muszą się równoważyć z sumą opłat wnoszonych przez mieszkańców. Podniesienie opłat zostało podyktowane wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest finansowany z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Zaistniała konieczność podniesienia opłat do poziomu zapewniającego samofinansowanie tego systemu. "Gmina stanęła przed bardzo trudną decyzją dotyczącą zmian stawek opłat za odbiór odpadów" - podsumowuje Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

Na czwartkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy sytuacja ta znalazła zrozumienie w oczach radnego Bartosza Rajczyka, który wobec tych faktów, równoważąc dbałość o stan finansów publicznych z interesami i możliwościami mieszkańców, zgłosił wprowadzenie stawek innych niż w projekcie uchwały. W następstwie tego ostatecznie głosowano nad propozycją stawek w kwotach: 13,50 zł za odpady segregowane, natomiast 30 zł za niesegregowane odpady.

Uchwała przeszła 8 głosami za, przy 6 przeciwko 1 nieoddanym głosie. Tym samym ostatecznie radni zdecydowali podnieść stawki za odbiór śmieci.

Zaproponowana korekta stawek obowiązywać będzie od 1 grudnia 2019 roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie