Wyniki konsultacji społecznych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 listopada 2020

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”.

Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały nr 16(IV) 2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz programu współpracy.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czas trwania konsultacji: od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji (zgodnie z Uchwałą nr 16(IV) 2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2010 roku): zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Poraj (dwukrotnie), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń UG informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy Poraj w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2021.

W procesie konsultacji społecznych „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”, zrealizowanych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i z Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Poraj z dnia 5 listopada 2020r., organizacje pozarządowe nie zgłosiły propozycji w przedłożonym do konsultacji Programie.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie